Sale!

בדרכי החסידים – מאת הרב הגאון יואל כהן

$19.00

SKU: 84LVSGJ106 Category:

Description

לאחר עמל ועבודה מאומצת של צוות מתלמידיו של ה'חויזר' הגאון החסיד הרב יואל כהן.יוצא לאור ספר מיוחד ומרתק העוסק בעולמם הרוחני של מחונכי ישיבת תומכי תמימים ליובאויטש לדורותיה
"בדרכי החסידים" 
ספר זה מיועד לאלפי התמימים בוגרי "קבוצה", אשר ישמחו בו כמוצא שלל רב.

שבח והודיה לה′, הננו מוציאים לאור את הספר ′בדרכי החסידים′ הכולל
רעיונות, סיפורים ופנינים ששמענו מאת הרב יואל שי′ כהן, ה′חוזר′ הראשי של
כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעת התוועדויותיו ושיעוריו.
התוועדויותיו של ר′ יואל נודעו לשם דבר. תלמידיו הרבים במשך עשרות
השנים, זוכרים את ההתוועדויות כמלאות תוכן חסידותי עמוק, אשר הדרישה
העיקרית הנשמעת בהן לכל אורך הדרך היא – התקשרות פנימית לרבי, נטולת
′חיצוניות′ וחדורת התבטלות מוחלטת אליו, יחד עם הכרה עמוקה ופנימית
במשמעותה של התקשרות זו, בזכות הגדולה שלנו – חסידי ה′דור השביעי′ –
ובאחריות העצומה המונחת עלינו.
התוועדויות אלו עוסקות גם בהסברת דרכי החסידות ואורחות החסידים, והן
מלוות בסיפורים על חייהם של גדולי חסידי חב"ד בדורות הקודמים, בפרט בדור
הקודם, שהיו מסורים לחלוטין לעבודת החסידות, כל אחד לפי עניינו וערכו
ובהתאם לסגנונו המיוחד, וכל תוכן חייהם היה שזור בדביקות פנימית אל הרבי.
כידוע, ר′ יואל שי′ הוא בנו של הרה"ת ר′ רפאל נחמן (פאליע) הכהן, שהיה
בעצמו ′תמים′ בישיבת תומכי־תמימים בליובאוויטש, וזכה להכיר מקרוב את
ה′תמימים′ המובחרים, האריות שבחבורה, בעלי ′השכלה′ ובעלי ′עבודה′
המופלגים; כמו־כן ר′ יואל גדל והתחנך בצעירותו בין תלמידי־התמימים בקהילת
ליובאוויטש בתל־אביב של שנות השי"נים הראשונות, והתבשם מהאווירה
החסידית סביב החסידים המפורסמים שהתגוררו בעיר בתקופה זו.
ר′ יואל גם אוצר בזכרונו אוצר גדול של סיפורים ופנינים מאירועים שונים
שהתרחשו בבית חיינו במשך כל שנות נשיאותו של הרבי, ועובדות שונות אודות
משפחת בית רבי.

 יש לציין, שלעיתים רבות בין משתתפי ההתוועדויות נוכחים אנשים שאינם
נמנים על דגל אנ"ש חסידי חב"ד, ועל כן הנושאים והסיפורים מוצגים בהן עם
תוספת הסברה מפורטת ומורחבת, למען יובנו הדברים לכל שומע.
אשר על כן, ראינו לקבץ חלק גדול מנושאים וסיפורים אלה, שנרשמו על־
ידינו במשך השנים; לסדרם לפי נושאים ולהציגם ערוכים עלי ספר, למען יוכלו
ליהנות מהם אלפי התלמידים כ"י, בעבר, בהווה ובעתיד.

הספר נחלק לשישה חלקים:
א – בדרכי החסידות – חלק זה עוסק בשני תחומים יסודיים בדרכי החסידות:
עניין ההתקשרות לרבי, ועניין ביטול היש.
ב –  זיכרונות מימי בראשית – סיפורים ותיאורים מהתקופה שלאחר הסתלקות
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
ג – ניצוצות אור מבית חיינו – אוצר סיפורים ועובדות על הרבי, בליווי תיאורי
רקע לסיפורים והסברתם.
ד –  פנינים מבית הרב – סיפורים על משפחת בית רבי.
ה –  בעקבות החסידים – סיפורים ופנינים מחייהם של כמה מגדולי החסידים
בדור הקודם.
ו – חיים חסידיים – תיאור החיים החסידיים ברמת־גן ותל־אביב בתחילת שנות
השי"נים.

Additional information

Weight 1.11 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “בדרכי החסידים – מאת הרב הגאון יואל כהן”

Your email address will not be published. Required fields are marked *